+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V sobotu pred 1. júnom Medzinárodného dňa detí sme sa s deťmi našej farnosti vybrali na výlet do Teplice, aby sme modlitbou a hrami oslávili Božiu lásku. Keď sme prišli na miesto, najprv sme sa pomodlili modlitbu Pána, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Po založení ohňa sme sa posilnili opečenými špekáčikmi a klobáskami. Zahrali sme sa loptovú hru - klasickú vybíjanú a hru zvanú žmurkaná. Po 4 hodinách zábavy sme sa unavení vrátili domov. Deti mali opäť nezabudnuteľný zážitok. Tešíme sa na ďalší podobný deň strávený hrami a modlitbou.

Vo štvrtok 26. 5. 2016 na slávnosť Kristovho Tela a Krvi sa aj v našej farnosti konala procesia k tomuto sviatku. Potešila ma vysoká účasť veriacich na tejto slávnosti. Napriek tomu, že veriaci sa ponáhľali do práce a deti do školy, na prvej sv. omši bol plný kostol veriacich. Na večernej sv. omši bolo obdobne. Procesia bola za veľmi pekného a teplého počasia. Oltáriky boli dôstojné, za čo chcem poďakovať tým, ktorí ich pripravovali. Chcem sa poďakovať aj všetkým veriacim za dôstojné a nábožné slávenie sv. omše a procesie a vďaka patrí aj hlavne prvoprijímajúcim deťom, ktoré si na procesiu pripravili kvietky. Ešte raz všetkým vyslovujem veľkú vďaku. Kristovo Telo a Kristova Krv posilňujte nás na ceste do večnosti.

V sobotu 14. novembra sa stratil mládenec o ktorom možno povedať, že bol náboženský založený, úprimný, ochotný a hádam ani neexistuje žiadna cnosť, ktorú by nevlastnil. Ten chlapec má meno Martin. Stratil sa v deň narodenia nášho ctihodného otca biskupa Jána Vojtaššáka 14.11.2015. Bol intenzívne hľadaný spočiatku každý deň a neskôr skoro každú sobotu. Pátracie akcie na ktorých sa zúčastnili všetky pátracie zložky a aj vrtuľník MV SR boli bezvýsledné a neúspešné. Prišla zima a s ňou Vianočné sviatky, Nový rok. Jar a s ňou Veľkonočné sviatky a stále nič. Všetky nádeje sa rozplynuli a Martinko stále nikde. Cítil som, že počas toho obdobia bola celá farnosť v smútku, pretože ho mal každý rád. Mnohé modlitby boli vysielané v rodinách, v spoločenstvách a v Božom chráme pri sv. omšiach desiatkom sv. Ruženca, nedeľnej korunke Božieho Milosrdenstva a podobne. Prvé informácie o jeho nájdení prišli až po štvrtej veľkonočnej nedeli 19. apríla 2016. Bol nájdený náhodným okoloidúcim, ktorý bol na prechádzke so svojím psom. Smutné svetielko nádeje vzplanulo. Našiel sa, ale bohužiaľ mŕtvy. Celý mesiac sa čakalo na výsledky pitvy. Dňa 19. 5. po večernej sv. omši mi jeho otec zahlásil oficiálne dátum pohrebu. V nedeľu o 15:00 hodine na Korunku Božieho Milosrdenstva. Tak sa aj stalo. V spomínanú nedeľu 22. 5. 2016 sa o 15:00 hod. zišlo množstvo veriacich, kňazov, kňazov - rodákov, rehoľné sestry. Slávnostnú sv. omšu slúžil za Martinka miestny farár. Pohrebné obrady a homíliu predniesol pán farár z Koláčkova Ladislav Vrábeľ, veľmi dobrý rodinný priateľ otca Martina a matky Štefánie. Bolo nádherné počasie. Martinko nám ho u Najvyššieho vybavil. Myslím, že sa s ním rozlúčila celá farnosť či už spoločne na sv. omši, alebo individuálne. Chcem sa za náročnú akciu poďakovať v mene Martina jeho otca miestnym obyvateľom, záchranným zložkám pána Jackulíka z Námestova ktoré zvlášť s vybavením a technikou poskytovali neúnavne pátraciu akciu. Martinko, Ty si už vo večnosti v ktorú mi dúfame. Myslíme na Teba a ustavične budeme aj naďalej vysielať svoje modlitby k Všemohúcemu aby Ťa prijal do svojho náručia. Odpočívaj v pokoji!

Na nedeľnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého v našej farnosti tretiačikovia Sára, Viktória, Jakub, Patrik, Timotej, Andrej, Janko, Barborka, Nikolka, Daniel, Michaela, Jožko, Daniela, Peter, Šimon, Marek, Zuzka, Jakub a Martinka pristúpili k prvému svätému prijímaniu. Počas ročnej prípravy sa naučili pravdy o Bohu, spoznali Krista a nebeskú Matku Pannu Máriu, svätých apoštolov a pripravili sa pre prijatie Pána Ježiša do svojho srdiečka. Ich spolužiačka Lucka, ktorá prijala Pána Ježiša pre zákernú a smrteľnú nemoc skôr ako ostatné deti, sa z neba pozerala na svojich spolužiakov. Iste, prežívala radosť spolu s nimi. V sobotu pred ich veľkým dňom deti prv ako pristúpili k svätej spovedi sa stretli na cintoríne pri hrobe ich zosnulej spolužiačky Lucky a spolu s pánom farárom sa pomodlili desiatok zo svätého ruženca. Potom sme išli do kostola, kde deti pristúpili prvý krát už k spomínanej sv. spovedi. V nedeľu mali už plnú účasť na sv. omši. Devätnásť kandidátov do svojho srdiečka prijalo Eucharistického Krista. Slávnosť prvého svätého prijímania trvala niečo cez hodinu a pol. V príhovore, teda v homílii som kládol na srdce ich rodičom, aby aj naďalej dávali dobrý príklad svojim deťom. Celý týždeň sa budeme stretávať pri večernej sv. omši. V piatok im posvätím devocionálie, ktoré dostali ako dary na sväté prijímanie. Nech v roku Božieho milosrdenstva tieto deti prijímajú Pána Ježiša so živším vedomím, že prijímajú celého trojjediného Boha a nech sa s ním užšie spájajú v Eucharistii. Patróni pomáhajte prvoprijímajúcim deťom byť stále lepšími.

Kňazi Trstenského dekanátu sme dostali pozvanie na slávnostný spomienkový akt ku cti 100-ho výročia od kňazskej vysviacky a 40-ho výročia úmrtia teológa, pedagóga a vikára ThDr. Jozefa Tomanoczyho do Nižnej. Túto slávnosť organizoval farský úrad v spolupráci s inými organizáciami. Pozvaný bol aj sídelný otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., ktorý predsedal slávnostnej svätej omši v kostole sv. Gála. Spolu s ním koncelebrovali kňazi dekanátu v zastúpení svojich farnosti. V homílii otec biskup vyzdvihol poslanie kňaza Tomanocyho v neľahkej úlohe vtedajšieho režimu a poukázal na jeho oddanú službu Cirkvi v diecéze. Po skončení sv. omše sme sa presunuli na miestny cintorín k hrobu, kde je tento kňaz pochovaný. Pomodlili sme sa desiatku sv. ruženca a v kultúrnom dome sme sa zúčastnili slávnostnej akadémie. Nech Všemohúci Boh povolá do svojej pastierskej služby viac takýchto oddaných služobníkov oltára.

Dňa 25 .4. 2016 sme sa kňazi trstenského dekanátu zjednotili pri oltári bl. sestry Zdenky v Krivej a spoločne sme každý jeden za svoju farnosť vytvárali celebračné presbytérium na oslavu Boha. V modlitbách sme boli zjednotení so svojimi farnosťami. Vytvorené presbytérium umocnilo zvlášť sté výročie narodenia sestry Zdenky. Prosili sme ju o požehnanie našich farností. Po svätej omši sme sa pomodlili ďakovnú modlitbu za bl. sestru Zdenku. Naše stretnutie kňazov dekanátu bolo mimo programu pripraveného v roku Božieho milosrdenstva, ale malo veľkú silu pre samotné posvätenie kňazov. Nech bl. sestra Zdenka spolu so sv. sestrou Faustínou v roku Božieho milosrdenstva požehnáva a posväcuje aj našu farnosť.

Aj tento rok som bol v Roku Božieho Milosrdenstva na duchovných cvičeniach v Tatrách, Dolnom Smokovci. Náš sídelný otec biskup Štefan požiadal exercitátora z Velehradu Mons. Vojtecha Šímu, aby kňazov jeho diecézy sprevádzal prednáškami a duchovnými cvičeniami. On vyhovel jeho žiadosti a prišiel medzi nás. Ako som na nedeľnej sv. omši upovedomil svojich veriacich, že chcem tieto duchovné cvičenia obetovať za prijatie Božieho milosrdenstva v rôznych formách darov. Tak ako sme brezovickí pútnici spoločne obetovali sv. ruženec za strateného Martina v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch a každý z nás pútnikov v svätyni B. milosrdenstva v Krakove, tak aj ja som prosil o B. milosrdenstvo a obetoval duchovné cvičenia za rodinu strateného Martina. Hovoríme o Božom milosrdenstve a musíme o ňom hovoriť so všetkou vážnosťou a pokorou. Nech sa na nás vyleje toto požehnanie vo veľkej miere. Bože žehnaj túto farnosť.

Dňa 5.apríla mi prišiel list z ďalekej krajiny nachádzajúcej sa v severnej časti Atlantického oceána. Island je krajina, ktorá je pre Slovákov až tak nepoznanou krajinou. Napriek tomu rodák z Brezovice brat Martin Turošák sa rozhodol po nariadení svojich predstavených vycestovať do tejto krajiny. Nastúpil tam dňa 23.marca tohto roku do misijnej služby. Odtiaľ som od neho dostal list, v ktorom ma informuje o zážitkoch z tejto misie. V liste uviedol, aby som pozdravil jeho rodákov a mojich farníkov a uistil ma, že on sa bude modliť za nás a prosí, aby sme sa my modlili za neho. Odpovedal som na jeho list svojím listom, ktorý som prečítal veriacim v kostole. Vyzval som ľudí v kostole aby mu niečo tiež pekného napísali. Na večernej sv. omši sa vyzbieralo vyše sto podpisov. Dve dievčatá Beatka Hucíková a Klárika Števaňákova mi doniesli svoje listy. Priložil som ich k svojmu a poslal. Obsah listu si môžete prečítať. Nech nášho brata neustále sprevádza Božie milosrdenstvo. Príloha: List pre misionára Martina Turošáka

Veľkú noc v našej farnosti, tak ako obvykle sme prežili a precítili – z pohľadu miestneho kňaza – veľmi zodpovedne a hlavne nábožne. Štyridsaťdňová príprava bola aktívna, čo sa preukázalo na samotnom slávení veľkonočných tajomstiev. Tomuto sláveniu v pôstnom čase predchádzali – v predchádzajúcich článkoch spomenuté – farská návšteva diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch a s ňou spojená slávnosť 95. výročia od prevzatia úradu sídelného biskupa Mons. Jánom Vojtaššákom na Spišskej Kapitule, dekanská púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, krížové cesty a podobné duchovné aktivity. Veľkonočné Trojdnie sme začali sláviť už na Spišskej Kapitule, keď sme sa všetci kňazi diecézy zjednotili sa svojim otcom biskupom Štefanom pri obnovene kňazských sľubov a svätení olejov Missa Chrismatis. Od otca biskupa sme dostali požehnanie a tak s týmto požehnaním každý kňaz smeroval k veriacim do svojej farnosti sláviť s nimi Veľkonočnú večeru. Muži spolu s požiarnikmi boli pripravení zastupovať dvanástich apoštolov pri umývaní nôh v liturgii poslednej večere. Na druhý deň sme obradmi umučenia Pána živo preciťovali tajomstvá umučenia, ukrižovania a smrti nášho pána Ježiša Krista. Večer o 21:00 hod. sme - na krížovej ceste istou časťou farnosti - kráčali s Ježišom na Golgotu. Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe bola aktuálna celú noc a celý deň. Na Veľkonočnú Vigíliu, spoločne zjednotení v radostnom očakávaní sme slávili Pánovo zmŕtvychvstanie, kde tak isto ako v nedeľu, pondelok a počas celej oktávy zaznelo slávnostné aleluja. Sv. omšou v nedeľu Božieho milosrdenstva a popoludňajšou pobožnosťou Korunky Božieho milosrdenstva sme ukončili oktávu veľkonočného tajomstva.
Aj touto elektronickou cestou sa chcem za veľmi dôstojné slávenie Veľkej noci poďakovať svojim kostolníkom pánovi Milanovi a jeho pani manželke Evke, mojim kantorom Andrejovi a jeho žiakovi Dávidkovi, spevákom, svojim miništrantom, "mužom - apoštolom", požiarnikom, folkloristom pána Ľubomíra, kvetinárke pani Marte, lektorom, žalmistom, rozdávateľom sv. prijímania, všetkým deťom a nábožne atmosféru prežívajúcim veriacim, ktorí v hojnom počte pristupovali k sv. prijímaniu. K sv. prijímaniu na Zelený štvrtok pristúpilo okolo 750 veriacich, na Veľký piatok pristúpilo k sv. prijímaniu okolo 850 veriacich a na vigíliu Pánovho Zmŕtvychvstania pristúpilo k sv. prijímaniu okolo 700 veriacich. Z celkového počtu 1340 veriacich je to pekný dôkaz nábožného slávenia Veľkej noci. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus naďalej požehnáva a svojím milosrdenstvom navštevuje túto farnosť. Omnia ad maiorem Dei gloriam.

Dňa 5.3. sa aj naša farnosť vybrala s ostatnými farnosťami nášho dekanátu spolu so svojimi kňazmi na púť do sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova. Na tejto akcii sme sa kňazi dekanátu dohodli ešte minulého roku na malých kňazských rekolekciách. Vo svojich kostoloch vo farnostiach sme vyhlásili púť do sanktuária v Krakove. Nazbieralo sa veriacich z každej farnosti. Z našej farnosti sa naplnil autobus na 90 %. Miesta doplnili do posledného sedadla siedmi veriaci z farnosti Trstená. Ráno po svätej omši sme o trištvrte na sedem vyrazili na púť. Cestou sme sa pomodlili posvätné čítanie, ranné chvály a modlitbu cez deň. Na miesto sme dorazili okolo deviatej hodine. Ešte hodinu sme mali do začiatku sv. ruženca. Niektorí za ten čas pristúpili k sv. spovedi. O 10.00 začal sv. ruženec a po ňom sv. omša, ktorú celebroval dekan nášho dekanátu ThDr. ThLic. Ján Marhevka, PhD. Ja som ako prvý koncelebrant čítal evanjelium. Po ňom pán dekan predniesol asi tisícke veriacich homíliu. Nepočítalo sa s takou účasťou, aká bola. Počítali sme s päťsto až šesťsto veriacimi. No bolo nás na púti cez tisícku. Počasie bolo nádherné. Po sv. omši sme sa presunuli do sanktuária sv. Jána Pavla II., kde o pol tretej pokračoval program spojený s katechézou. O tretej hodine sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a prijali sme záverečné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. O piatej sme sa odobrali do autobusu a šli sme domov. Cestou sme sa pomodlili vešpery. Veriaci mojej farnosti obetovali do kostola tri sviece na ktoré sa poskladali po dve eurá. Na sviecach sú obrázky sv. Jána Pavla II., Sv. Faustíny a obraz Božieho milosrdenstva. Tieto sviece som v nedeľu po prvej sv. omši posvätil a budú slúžiť pri liturgických slávnostiach pri oltári. Ďakujem pútnikom za peknú púť pri ktorej som bol povzbudený ich vierou. Sv. Ján Pavol II. a sv. sestra Faustína, orodujte za nás!

Dňa 27. 2. 2016 sme sa s autobusom vybrali na slávenie 95. výročia prevzatia úradu otcom biskupom Jánom Vojtaššákom. Prihlásilo sa zopár veriacich a tak sme menším autobusom putovali na Spišskú Kapitulu. Cestou tam sme sa pomodlili ranné chvály a zastavili sme v slovenskej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Tam sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec a vyprosili sme si Božie milosti pre nás, našich drahých, blízkych, známych a dobrodincov. Potom sme po diaľnici pokračovali na Spišskú Kapitulu. V katedrále sv. Martina sme sa s veľkým počtom kňazov a veriacich pomodlili krížovú cestu a po nej bezprostredne nasledovala svätá omša, ktorú celebroval náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali emeritný otec biskup Mons. Andrej Imrich spolu s asi 90-tími kňazmi našej diecézy. Krížová cesta a sv. omša boli v priamom prenose rádia Lúmen. Otec biskup privítal veriacich s viacerých kútov diecézy, medzi ktorými spomenul aj dve oravské farnosti a to Brezovicu a Zákamenné. Po sv. omši sme mali možnosť prejsť takými priestormi biskupského úradu, ktoré nie sú len tak verejne prístupne. Prehliadka bola s odborným výkladom zo života otca biskupa Jána Vojtaššáka. Po prehliadke sme sa odobrali autobusom napäť domov. O pol štvrtej popoludní sme boli doma. http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=11&val=474 http://ks.kapitula.sk/product/sk/Vyrocie-prevzatia-uradu-spisskeho-diecezneho-biskupa-Bozim-sluhom-Janom-Vojtassakom

Dňa 11. 2. 2016, na sviatok lurdskej Panny Márie - tak ako to bolo uvedené v nedeľných oznamoch - som po sv. omši asi päťdesiatim veriacim, starým a chorým udelil sviatosť pomazania chorých. Pred sv. omšou, ako obvykle mohli chorí a starí pristúpiť k sv. spovedi a po sv. prijímaní a sv. omši pristúpili k tejto sviatosti. Tento deň, ktorý vyhlásil svätý otec Ján Pavol II. sa už po 24. krát slávi ako celosvetový deň chorých. K tomuto dňu chorých posiela do celého sveta svoje posolstvo svätý otec František. Môžete si ho prečítať na stránke sk.radiovaticana.va