+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Opäť tak ako každý rok, deti mojej farnosti sa zúčastňujú na rorátnych sv. omšiach a v jedno takéto rorátne ráno po sv. omši k ním zavítal ako každý rok sv. Mikuláš. Asi 75 deti potešil Mikuláš darčekmi. Dostali sladkosti, angličáky, svetielkujúcich anjelikov a bábiky. Mali veľkú radosť. Mikulášovi zaspievali, položili mu otázky a Mikuláš pri rozdávaní darčekov im dal aj krížik na čielko. Hoci si museli deti privstať, no neoľutovali. Opäť sa s ním stretneme na budúci rok. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Od júla tohto roku začal hrať v kostole sv. Cyrila a Metóda na našom orgáne ôsmak Dávid Števaňák. Z počiatku prežíval trému a strach z kolosu veľkého orgána, ale za tých päť mesiacov si už zvykol a hrá ako profesionál. Postupne sa naučil hrať piesne, odpovede na invokácie, svätý, svätý, Otčenáš a najnovšie sa pustil aj do žalmov. Teda celá sv. omša je pod jeho hudobnou taktovkou. Jeho učiteľ sakrálnej hudby je náš dlhodobý organista, riaditeľ Umeleckej školy v Trstenej a odborník Mgr. Andrej Škuláň. Andrej, keďže je zaneprázdnený prácou a svojím voľným časom v kostole častejšie hráva Dávid. Ja by som chcel poprosiť svojich farníkov, aby sa za Dávidka modlili, povzbudzovali a posväcovali modlitbou jeho poslanie pri orgáne a liturgického spevu. Som presvedčený, že už o krátku chvíľu bude z neho profesionál ako jeho učiteľ. Sv. Cecília, patrónka hudobníkov, oroduj za nás!

Tretí ročník, ako každý iný, ale predsa nie rovnaký. Tretiačikovia v našej škole mali spolužiačku a kamarátku, ktorá ich sprevádzala, učila, smiala sa a rozdávala radosť nielen v triede, ale bolo slniečko aj pre pani učiteľky a pána farára. Toto dievčatko prežívalo veľkú bolesť, ktorú si mi nedokážeme ani predstaviť, nie to precítiť. Bojovalo so zákernou chorobou zopár rôčkov. Zdravotný stav sa niekedy zlepšoval, inokedy rapídne zhoršoval. Prišiel však čas, kedy to už začínalo byť nie celkom ružové a preto som sa rozhodol tomuto dievčatku udeliť Prvé Sväté Prijímanie. Fotka z autentickej chvíle zo dňa, v ktorom prijala prvý krát Pána Ježiša u nich doma. Na fotke akoby normálne zdravé dievčatko. No to dievčatko o päť dní na to prehralo boj s touto zákernou chorobou. Princezná išla na druhý svet do nebíčka pripravená a sviatosťami zaopatrená. S veľkým zármutkom sme ju odprevadili na poslednej ceste. Už v tomto roku máme druhého anjelika v nebi, ktorý bude orodovať - ako v prvom prípade Miško tak aj Lucka - nie len za rodičov, ale budem prosiť Pána Boha, aby orodovali za celú našu farnosť. sv. Michal a sv. Lucia, orodujte za nás!

Bratislava 6. novembra (TK KBS) V pondelok 9. novembra 2015 sa začína cesta slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Jej súčasťou bude i prvé spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. Štrnásť slovenských biskupov sa s ním stretne počas tradičnej generálnej audiencie a súkromne. Posledná návšteva, ktorej náplňou je návšteva hrobu apoštola sv. Petra, stretnutie so Svätým Otcom a rokovanie s vatikánskymi dikastériami, sa konala v roku 2007. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku. Návštevu budú sprevádzať desiatky pútnikov, ktorí sa vydajú do Večného mesta. Novinárov informovali o návšteve výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský a hovorca KBS Martin Kramara.

"Toto je najvýznamnejšia udalosť pre Katolícku cirkev v tomto roku," povedal výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Pripomenul, že návšteva má niekoľko cieľov. Hlavný vníma v púti k hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. Za druhý označil stretnutie so Svätým Otcom Františkom. "Týmto spôsobom sa upevňuje spojenie medzi miestnou a univerzálnou Cirkvou," povedal Ziolkovský. Tretí cieľ je návšteva jednotlivých dikastérii, ktoré zodpovedajú za jednotlivé oblasti cirkevného života. "Príprava pred touto návštevou spočívala v tom, že jednotliví biskupi zasielali správy na Svätú stolicu o stave svojich diecéz, kde odpovedali na množstvo otázok. A na jednotlivých úradoch sa bude podrobne hovoriť o týchto správach," povedal novinárom výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Dodal, že púť biskupov budú sprevádzať aj viaceré zájazdy slovenských pútnikov.
     Od ostatnej návštevy slovenských biskupov uplynulo osem rokov. Do tohto obdobia patria veľké zmeny, ktoré uskutočnil pápež Benedikt XVI. v oblasti usporiadania území diecéz. Najprv v januári 2008 zriadil Bratislavskú eparchiu a zároveň povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a zriadil Prešovskú gréckokatolícku metropoliu. Potom vo februári 2008 nasledovali zmeny v územiach rímskokatolíckych diecéz, bolí zriadené Bratislavská arcidiecéza a Žilinská diecéza, novým spôsobom boli usporiadané hranice diecéz Nitrianskej, Banskobystrickej a Rožňavskej a Trnavskej arcidiecézy.
     "Návštevy ad limina tu boli vždy, ale dnes sa im prikladá oveľa väčší význam, aby tak mohli biskupi naozaj hovoriť so všetkými inštanciami Svätej stolice a tiež so mnou. Pri týchto stretnutiach, počas ktorých sa centrum a periféria stretáva v úprimnom zdieľaní, rastie správny vzájomný vzťah," opísal zmysel pravidelných návštev pred časom dnes už emeritný pápež Benedikt XVI., za ktorého pontifikátu sa konala posledná takáto návšteva slovenských biskupov vo Večnom meste (11. - 16. júna 2007). Biskupi Slovenska navštívia aj Baziliku sv. Klementa v Ríme, kde sa pomodlia pri hrobe sv. Cyrila.
     Oficiálny program sa začne v pondelok 9. novembra 2015. Biskupi budú sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Stretnutie s pápežom Františkom je naplánované na štvrtok 12. novembra 2015. Biskupi a veriaci sa s ním stretnúť aj počas generálnej audiencie, ktorá sa uskutoční o deň skôr. S pútnikmi budú biskupi sláviť sv. liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore (v utorok 10. novembra o 7:15 h) a sväté omše v Lateránskej bazilike (11. novembra o 17:00 h), Bazilike sv. Pavla za hradbami (13. novembra o 16:00 h) a v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda (14. novembra o 10:00 h).
     Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. V novodobých dejinách mali návštevy veľkú dôležitosť pre biskupov, prichádzajúcich z totalitárnych režimov. Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Návšteva hrobov sa koná prostredníctvom liturgických slávení.

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151106026

Opäť tu máme posvätný čas, pri ktorom si môžeme spomenúť na tých, ktorí sú oslávení v nebi a požívajú večnú blaženosť a chceme si spomenúť aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Máme veľkú možnosť vyprosiť pre duše v očistci večnú blaženosť v nebi. Dôležité je aby sme splnili podmienky predpísané Katolíckou Cirkvou. Obetovať sv. omšu, sv. prijímanie, svätú spoveď, stav posväcujúcej milosti a modlitbu na úmysel svätého otca. Každý deň môžeme obetovať iba za jednu dušu v očistci. Od Cirkvi oslávenej v nebi máme možnosť získať orodovanie. Pre Cirkev trpiacu môžeme my vyprosiť oslávenie a blaženosť.
Milí moji farníci, chcem Vás povzbudiť k úprimnej modlitbe a obetovaniu sa za tých, ktorí sú naši príbuzní, známi, priatelia a aj tých na ktorých si už nikto nespomína. Odpočinutie večne daj dušiam Pane a večné svetlo nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji!

Dňa 24.10.2015 nás predišiel do večnosti Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. Narodil sa 22.1.1924 v Bočanoch.V roku 1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti). Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, neskôr až do roku 1950 študoval filozofiu a teológiu v Ružomberku, v Trnave a v Brne. Keď počas noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistický režim násilne zlikvidoval rehole, ocitol sa v sústreďovacom tábore. Po prepustení z internácie odišiel do civilného života a pracoval ako robotník až do roku 1960. Kňazskú vysviacku prijal tajne v Rožňave 1. októbra 1950 z rúk biskupa Róberta Pobožného. Už o rok neskôr, 24. augusta 1951, ho ako 27-ročného biskup Pavo Hnilica vysvätil v Bratislave na biskupa (tajná konsekrácia bola udelená na základe fakúlt, ktoré vydal pápež Pius XII. pre komunistické krajiny). Od biskupského svätenia používa rozšírené meno Ján Chryzostom Korec. V nasledujúcom období venoval svoju starostlivosť študentom teológie a privádzal ich ku kňazskej vysviacke. Veľkú pozornosť venoval aj laikom. Túto činnosť vykonával tajne, pretože nemal od komunistického režimu oficiálny súhlas na kňazskú činnosť. V roku 1958 sa o neho začala zaujímať štátna bezpečnosť. Zatkli ho a 11. marca 1960 bol odsúdený za vlastizradu na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni vo Valdiciach, Leopoldove a v Ilave. Z väzenia bol prepustený v roku 1968. Po prepustení z väzenia až po dosiahnutie dôchodku v roku 1984 pracoval v rôznych robotníckych povolaniach. Popri tom však neustával vo svojej kňazskej službe, aj keď stále bez súhlasu štátnej moci. Stal sa pilierom tzv. tajnej cirkvi na Slovensku. Oficiálne biskupské insígnie dostal v roku 1969, 18 rokov po vysvätení za biskupa, na audiencii u pápeža Pavla VI.
V roku 1990 sa stal rektorom bratislavského seminára. 6. februára 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za sídelného biskupa do Nitry. Krátko na to, 28. júna 1991, ho menoval za kardinála a pridelil mu titulárny kostol sv. Fabiána a Venancia v Ríme. Odvtedy je členom kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločenstvá apoštolského života, ako aj členom pápežskej komisie pre kultúru. V roku 1999 v súlade s Kódexom cirkevného práva, podľa ktorého musí každý biskup po dovŕšení 75. roku svojho života podať abdikáciu do rúk pápeža, požiadal o uvoľnenie z pastierskeho úradu nitrianskej diecézy. 9. júna 2005 Svätá stolica oznámila, že pápež Benedikt XVI. prijal jeho rezignáciu a vymenoval za nového nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Zomrel 24. októbra 2015 v Nitre.

V nedeľu popoludní o 13:30 hod. sme sa modlili opäť spoločne sv. ruženec zameraný na synodu o manželstve a rodine, ktorý sa modlili po desiatkach členovia rodiny. Stará mama, manžel, manželka, syn a dcéra. Každú nedeľu popoludní v čase trvania synody sa modlila iná rodina na tento úmysel. Účasť veriacich na pobožnosti je úctyhodná. Spoločne si uvedomujeme potrebu modlitby za manželstvá a rodiny našej farnosti. Keďže je mesiac október zvlášť zameraný na úctu k starším a prebiehajúca synoda o rodine, všetkým starším ženičkám, manželkám, matkám a dievčatám žijúcich v rodinách pri tejto príležitosti som daroval krásnu ružu ako symbol, že Cirkev na nich myslí a modlí sa za nich prostredníctvom kňazov poslaných do farnosti. Aj starí otcovia, otcovia, manželia a chlapci tak isto žijúci v rodinách dostali malé prekvapenie. Celý prvý týždeň od začatia synody a každú nedeľu počas troch týždňov jej trvania sme sa spoločne modlili na tento úmysel. Modlíme sa: " Nech Duch Svätý prostredníctvom svätej Cirkvi ktorú založil Ježiš Kristus svojím vykupiteľským dielom uvedie nové usmernenia synody, ktoré budú v praxi užívané pre dobro manželstiev a rodín do posvätnej roviny na väčšiu Božiu slávu." Touto cestou sa chcem poďakovať tým, ktorí výzvy k modlitbe za synodu zobrali vážne a denne sa s nimi stretávam na sv. ruženci. Kráľovná našich rodín, oroduj za nás!

Dňa 15. októbra sa konali na Spišskej Kapitule pri príležitosti 200-stého výročia od založenia a 25-ho výročia od znovu otvorenia kňazského seminára kňazské rekolekcie za účasti kňazov z celej diecézy. Oltárni bratia kňazi zo všetkých dekanátov opäť zjednotení so svojimi biskupmi slávili Kristovu Eucharistickú Obetu. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Prvým koncelebrantom bol pomocný otec biskup Mons. PaedDr. Andrej Imrich. Druhým koncelebrantom bol generálny vikár Mons. Prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. Po sv. omši začala prvá prednáška Prof. Dr. Antona Tyrola, PhD., ktorá bola zameraná na svetové misie súčasnosti z pohľadu encyklík a apoštolských konštitúcii. Opieral sa vieroučnú apoštolskú konštitúciu II. Vatikánskeho koncilu Ad gentes. Vyzdvihol Encikliku bl. Pavla VI. Evangelii Nuntiandi, ako je potrebné v súčasnej dobe hlásať Evanjelium. Dotkol sa aj Encykliky sv. Jána Pavla II. Redemptoris Missio, ktorou poukázal, že evanjelium sa má hlásať s láskou. Po prednáške pána profesora nasledovala prednáška HEDr. Ľuboslava Hromjaka, PhD., cirkevného historika, ktorý nasmeroval pohľad na počiatky a zrod kňazského seminára. Potom nasledovala prednáška rektora kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka ThDr. Petra Majdu, PhD., ktorí nám oživil spomienky znovu otvorenia kňazského seminára pred 25. rokmi. Po sérii prednášok nasledovalo požehnanie otca biskupa a slávnostný obed v jedálni kňazského seminára. Nech dobrotivý Boh vzbudí v srdciach mladých chlapcov misijné a kňazské povolanie.

Dňa 5. 10.2015 vo Vatikáne za účasti biskupov celého sveta začala synoda o manželstve a rodine slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Svätý Otec František. Priebeh tejto synody bude trvať tri týždne do 25.10.2015. Synoda bude pojednávať o princípoch manželskej lásky a rodiny. V manželstve a rodine okrem radosti a šťastia prichádzajú aj mnohé úskalia, ktoré sa často krát stávajú príčinou manželského rozkladu. Synoda chce riešiť aj situácie týkajúce sa rozpadnutých manželstiev kresťanov - katolíkov a ich pozitívny vzťah ku Katolíckej Cirkvi založený na báze prijatia pomoci týmto rozvedeným manželom. Veľa dôležitých vecí v našom živote je zadefinovaných ako nemenných a trvácich. Nemôžu mať inú podobu ako tú čo majú. Ak raz platia prírodovedné zákony, tak musia platiť navždy. V škole sme sa učili niektoré definície, ktoré sme museli vedieť a poznať, pretože majú svoju dôležitosť v Božích zákonoch. Majú charakter nemennosti. Aj manželstvo je v Božom pláne zadefinované ako vzťah medzi mužom a ženou. "Preto muž opustí svojho otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa jedným telom." /Mt 19, 5/ Aj naša farnosť chce prijať výzvy naších otcov biskupov a podporiť modlitbami sv. ruženca a spoločnými prosbami veriacich synodu, ktorá potrebuje dary Ducha Svätého aj skrze naše modlitby. Celý 41 týždeň chceme obetovať tieto modlitby na tento úmysel. V nedeľu popoludní prišlo na sv. ruženec pekný počet veriacich. Nadobudol som presvedčenie a istotu, že v tomto, tak trocha rozbúrenom svete neistôt im záleží aj na dôležitých a podstatných princípoch manželstva a rodiny. Nech ich všemohúci a dobrotivý Pán Boh požehnáva.

Dňa 20. 9. 2015 sme opäť prijali prosbu našich otcov biskupov, organizátorov NPzŽ a hlas vo svedomí ísť do ulíc Bratislavy a podporiť veľkú výzvu, ktorá ma hodnotu každého ľudského života.V nedeľné ráno o 4.00 hod. som vyprevadil svojich prihlásených farníkov na cestu do Bratislavy. Chcem im touto cestou poďakovať za toto rozhodnutie. Uistil som ich, že o 10 hodín sa stretneme v Bratislave. Tak sa aj stalo. Stretli sme sa na františkánskom námestí. Jožko Kovalik so svojim kamarátom darovali pánovi farárovi z Krivej a mne tričká a šli sme do ulíc. Atmosféra bola vynikajúca. Stretli sme mnohých známych ľudí a čo je dôležite, naplnili sme skutkovú podstatu návštevy Bratislavy, pochodovali sme za život. Dokážeme prijať výzvy na rôzne stretnutia, akcie, protesty, štrajky za lepšie platy. Národný pochod za život má obrovskú hodnotu, pretože nesleduje záujem len dobra jednotlivca, ale dobro celej spoločnosti. Je to vyjadrenie niečoho, kde sa nehľadí na vlastné záujmy či zisky, ale je to podpora toho najvzácnejšieho čo človek od Boha skrze rodičov mohol dostať. Život je hodnota, ktorú si človek viacmenej uvedomí, keď o túto hodnotu prichádza. 80.000 nadšencov pochopilo túto výzvu a dokázali prejaviť svojím postojom súhlas, že na takúto dôležitosť sa oplatí venovať čas, peniaze a vnútorné presvedčenie. Iste mnohí podporili tento NPžŽ aj svojimi modlitbami.

Dňa 13. 9. 2015 sme sa veriaci farnosti Brezovica opäť stretli na našom vrchu Skorušina, kde starí rodičia a ich predkovia tvrdo pracovali. Odkaz vtedajšieho pána starostu Ľudovíta Lužbeťáka je jasný pre generácie žijúcej v obci Brezovica. "Tu na tomto mieste nech sa každoročné slávi sv. omša ako poďakovanie za všetky dobrodenia." Nebohý pán dekan Michal Tondra tento odkaz tlmočil svojmu bratovi a nášmu vtedajšiemu otcovi biskupovi Františkovi. On dal dovolenie ku každoročnému sláveniu sv. omše na vrchu Skorušina. Teda už viac ako dvadsať rokov sa tieto generácie obce Brezovica stretávajú na tomto vrchu, aby si sv. omšou uctili ťažkú prácu našich predkov. Na vrch sme vyšli niektorí na traktoroch, džípoch, alebo pešo. Hore sme sa pomodlili sv. ruženec, slávili sme sv. omšu a po nej skrze rádio Lumen sme sa pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva. Duchovný zážitok bol obohacujúci. Posilnili sme sa občerstvením, ktoré si priniesol so sebou každý sám. Chcem sa poďakovať folklórnemu súboru za sprevádzanie spevom počas sv. omše a po nej. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým starším veriacim, starým rodičom, rodičom, matkám otcom, členom obecného zastupiteľstva, členom farskej rady, deťom a mládeži, veriacim z okolitých obcí Habovka, Trstená, Liesek za realizáciu tohto odkazu. Nikdy nezabudneme ani na zázrak, ktorý sa stal pred štyrmi rokmi na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá nás ochraňovala pri sv. omši pred silnými búrkami a prudkým dažďom. Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane.

Dňa 6. 9. 2015 birmovancom našej farnosti, bola vyslúžená otcom biskupom Mons. PaedDr. Andrejom Imrichom sviatosť Ducha Svätého - birmovka. Kandidáti sa na túto sviatosť pripravovali celý jeden rok. Začali sme v októbri prednáškami, ktoré sme absolvovali v etapách každú druhu sobotu v týždni. Absolvovali sme 18. prednášok. Prišiel deň skúšky a kandidáti tejto sviatosti uspeli veľmi dobre. Všetci sme sa tešili na tento veľký deň, kedy zavíta do našej farnosti otec biskup. Rodičia birmovancov pekne upratali a ozdobili kostol, začo im chcem touto cestou poďakovať. Slávnosť sa začala introitom "Duch Svätý sa dnes zjavuje". Otec biskup vo svojej homílii birmovancom vysvetlil dôležitosť kresťanských hodnôt v službe morálnych zásad. Udelil im sviatosť birmovania a po svätej omši sa birmovanci zúčastnili besedy s otcom biskupom. Chcem sa touto cestou poďakovať aj birmovancom, že mali pekne nacvičený nástup, animátorom, Lucke Tyrolovej za administratívne úkony, kantorovi Andrejovi Škuláňovi a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na príprave a realizácií slávnosti. Ďakujem. Duch Svätý zostaň s nami.