+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Dňa 8. 3. 2015 t.j. v nedeľu, po krížovej ceste som sa stretol  s členmi ružencových bratstiev našej farnosti. Chcel som poznať stav a rozsah týchto spoločenstiev. Bol som prekvapený, keď som narátal 22 ružencových spoločenstiev - Ruží. Informoval som sa, ako často si obmieňajú kartičky a v akom poradí. Niektoré ružencové matky tieto Ruže zdedili a pokračujú v zachovaní tradície svojich predkov. Samozrejme, že niekoľko členov už v týchto ružiach chýba, pretože zomreli, alebo vrátili kartičku s tajomstvom matke tej, ktorej Ruži. Teda niektoré Ruže sú neúplné a je potrebné ich obnoviť. Prisľúbil som im, že oslovím mladých birmovancov a zvlášť deviatakov. Stalo sa tak na hodine náboženstva. V piatok mi povedia, či sú ochotní do ružencového bratstva vstúpiť, aby sme aspoň niektoré Ruže obnovili. Ružencové matky mi dali "hárky", na ktorých sú napísaní členovia týchto spoločenstiev, aby som to mohol dať do archívu a zapísať do kroniky. Tento rok sa tomu budeme zvlášť venovať, aby od nového roku boli tieto spoločenstvá úplne obnovené. Chcem pozvať z východu na stretnutie ružencových bratstiev našej farnosti pána primátora, ktorý má tieto spoločenstvá na starosti. Nebeská Matka pomôž nám vzývať Ťa s čistím srdcom!

Dňa 18. 2. 2015 nás predišiel do večnosti pán dekan Michal Tondra vo veku 69. rokov. Jeho pôsobenie nájdeme na priloženom smútočnom oznámení k tomuto článku. Farnosť Brezovica sa pripája 

v žiali a vyslovuje úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

V istý podvečer bežného dňa som si všimol, že mladí jednotlivo, alebo v skupinkách idú jedným smerom. Keď mi to bolo divné opýtal som sa ich kam kráčajú. Odpovedali mi jednotne, že majú stretko v dome kultúry v malej miestnosti. Potešili ma a prisľúbil som im aj ja účasť na tomto stretnutí a ponúkol som im priestory pod kostolom, ale ešte budú musieť trocha počkať, pokiaľ spustíme kúrenie. Boli veľmi natešení. Stalo sa tak v pondelok 9. 2. Stretko, ako to oni nazývajú bolo úžasné. Porozprávali sme si zážitky z celého týždňa, modlili sme sa, zaspievali sme si, a cez svoje osobné prosby sme vyprosovali dary pre naše spoločenstvo a farnosť. Na záver si vypýtali odo mňa kňazské požehnanie. Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu otcovi biskupovi Štefanovi, že nám dal povolenie k zrekonštruovaniu týchto priestorov pre pastoráciu. A k tomu stretnutiu s mládežou došlo. Veľmi nápomocný mi bol aj pán Ing. Peter Ujmiak, ktorý mi pomáhal organizovať a vybavovať všetko potrebné k tomu, aby miestnosti mohli začať fungovať pre potešenie našej mládeže. Priatelia, teším sa už na nové "stretko", pretože toto dnešné ma oslovilo.

Veľmi ma teší, že sme v našej farnosti po duchovnej stránke pre manželstvo a rodinu urobili čo najviac. Výsledok referenda v Brezovici je toho dôkazom. Novéna, celodenná poklona a celonočná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, prosby a modlitby boli skrze náš duchovný život aplikované do tohto úmyslu za rodinu. Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí aj v tomto smere v pastorácii pomáhajú svojím kňazom. Boli sme v Košiciach pochodovať za život, vyzbierali sa v hojnom počte podpisy na petíciu a podporili sme referendum za rodinu. Nech dobrotivý a milosrdný Pán Boh žehná, ochraňuje a sprevádza túto farnosť.

Milí moji priatelia! Blíži sa referendum o zodpovednom poslaní rodiny, ktoré vyhlásil prezident slovenskej republiky na 7. februára 2015. Možno si poviete, že mňa a mojej rodiny sa to netýka. My s týmto dianím vo svete a v Európe nemáme nič spoločné. V mojich príhovoroch cez homílie som Vám priblížil situácie, ktoré sa môžu stať v prípade, že referendum odignorujeme, alebo zaškrtneme tri krát nie. Ja by som tomuto referendum dal prívlastok dôstojne. Pred referendom sa v kostole vo svätej omši aj po nej, pred Sviatosťou Oltárnou, modlíme novénu na tento úmysel. Žiadne spoločenstvo nie je také dôstojne a nemá takú dôstojnosť, ako práve manželstvo a rodina. Preto nik nesmie toto spoločenstvo medzi jedným mužom a jednou ženou narušiť. Odpoveď na prvú otázku je jasná. Súhlasím, aby nijaké iné spoločenstvo sa nemohlo nazývať tak, ako sa nazýva manželstvo, manželstvom medzi jedným mužom a jednou ženou. Kresťanská odpoveď je ÁNO. Súhlasím, aby každé adoptované dieťa malo právo žiť v úplnej rodine, kde podmienky môžu splniť len muž a žena žijúci v manželstve a nie v inom spoločenstve. Aj táto odpoveď je nám jasná. Kresťanská odpoveď je ÁNO. A to, že rodičia ako základná bunka v spoločnosti majú právo určovať aké morálne hodnoty vo vyučovacom procese sa budú deťom v tom ktorom ročníku prednášať a vysvetľovať je nám tiež jasné. Ba je to morálna povinnosť zodpovedných rodičov napomáhať dôstojným hodnotám na školách. Treba dbať o to, aby sa sexuálna náuka a eutanázia nestali prioritou vo výučbe na školách. Kresťanská odpoveď je po tretie ÁNO. Milí priatelia. Urobme toto referendum naozaj dôstojným v celej svojej podstate. Nech aj do referendovej komisie budú nominovaní takí členovia z manželstiev, ktorí žijú pekne, zodpovedne a dôstojné manželstvo a majú početnejšiu rodinu a tým by si trocha aj finančne polepšili. Bude to pre účastníkov referenda povzbudením. Bude to múdre, zodpovedné a dôstojné poslanie referenda v našej farnosti.

Už od októbra sa naši birmovanci z farnosti Brezovica dôsledne pripravujú na veľmi dôležitú sviatosť dospelých - birmovku. Zúčastňujú sa na rôznych aktivitách farnosti ako sú v prvom rade sv. omše, zvlášť v rorátnom čase, októbrový sv. ruženec, príprava jasličkovej pobožnosti, horlivejší prístup k sv. spovedi, brigádami vo farských a kostolných priestoroch, prednáškami, ktoré máme dvakrát do mesiaca a iné aktivity pod vedením svojich animátorov. Vidím ich dôslednú prípravu a mám z nich radosť. Teším sa na chvíľu, keď týchto zodpovedných birmovancov predstavím v deň birmovky otcovi biskupovi. Nech ich Duch Svätý posilní svojimi darmi. Moji birmovanci, denne na Vás myslím vo svojich modlitbách a žehnám Vás. PS: Ani mne fotky nevyšli. Prepáčte. Na budúce urobíme nové a vymeníme.

Veľmi milé pozvanie od našich folkloristov som prijal v sobotu 24. 1. 2015. Ich vedúci Ľubomír Lužbeťák ma poprosil, aby som im posvätil novo zrekonštruovanú miestnosť v Kultúrnom dome. Urobil som to s radosťou. Potešila ma ich túžba mať posvätené priestory, v ktorých sa budú kreovať nové piesne a tance pre radosť iných. Dostali kňazské požehnanie a poprial som im veľa chuti a elánu do ďalších dní existencie tohto folklórneho súboru. Sú pre mňa povzbudením.

Každý deň je v inej farnosti našej diecézy vyložená Sviatosť Oltárna. V tento deň sme aj my v našej farnosti mali celodennú adoráciu k Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bola vystavená od 11:00 hod. do 21:00 hod. Videl som prichádzať veľa veriacich na adoráciu, pokloniť sa Eucharistickému Kristovi. Po krátkej, záverečnej pobožnosti som udelil požehnanie so Sviatosťou celej mojej farnosti.

V minulosti bola tradícia stavať kostoly s vežou a na nej umiestniť hodiny. Išlo predovšetkým o to, aby ľudia boli neustále informovaní o čase, pretože povinnosti - a zvlášť v lete - mali neúrekom. Keď išli do poľa hrabať a obracať seno, alebo keď pásli kravičky, alebo ovečky, potrebovali byť informovaní o čase a tak mali z diaľky dobrý výhľad na kostolnú vežu, na ktorej bolo vidieť hodiny. Väčšinou boli hodiny umiestnené na tri, či štyri svetové strany, aby z každého uhla bolo vidieť čas. Aj náš moderný kostol má vežu na ktorej nie sú umiestnené hodiny, pretože neboli naprojektované. Kostol je postavený v modernom štýle, ale nesie prvky svojej doby. Uvažoval som, či by bolo vhodné umiestniť digitálne hodiny s presným časom riadené GPS signálom na priečelie kostola. Túto myšlienky som nosil asi rok v hlave utvrdzujúc sa odborníkmi na architektúru. Keďže som si nebol istý, pre istotu som sa opýtal mojich veriacich na nedeľnej sv. omši, či príjmu odo mňa ako dar svietiace hodiny s presným časom. Ak nie hodiny vrátim. Bol som prekvapený, pretože skoro všetci zdvihli ruky až  na ôsmich z dvoch sv. omší. Všetci ostatní môj dar prijali. Daroval som ich z vďačnosti k svojim veriacim, pretože skutočne veľa pomáhajú a robia pre túto farnosť.

Hoci je už skoro mesiac po Vianociach, ja sa chcem moji milí priatelia ešte vrátiť k pekným zážitkom, ktoré sme spolu cez vianočné sviatky prežili. Neujde nám samozrejme pozornosti polnočná sv. omša, na ktorej sme všetci prežívali radosť z Kristovho príchodu. Sv. omša, vianočné piesne medzi ktorými bola aj Tichá noc, svätá noc, kolednícke vystúpenie našich študajňiarov rozohriali naše duše láskou a radosťou. Slávnostne "Gloria in exelsis Deo" bolo odpoveďou na radosť spôsobenú v našich srdciach a dušiach.

Aj toho roku si naši ôsmaci pripravili jasličkovú akadémiu. Predstavili nám ju v druhý sviatok vianočný na sv. Štefana. Do tejto prípravy dali celé svoje úsilie a tým potešili dospelých, ale hlavne deti našej farnosti. Veriaci so svojimi detičkami sa dostavili na akadémiu v peknom počte. Dá sa povedať, že bol plný kostol. Účinkujúci nám skrze svoje srdce predstavili udalosti spásy, ktoré sa odohrali pred dvetisíc rokmi. Svojím pohľadom na príchod Mesiáša sa stotožnili so Sv. Písmom. Predstavili nám detailne skutočnosť narodenia Pána. Nech Pán Boh odmení ich snahu.

Už niekoľko rokov bojujeme s kaplnkou Lurdskej Panny Márie. Keď som prišiel do tejto farnosti, táto kaplnka bola v stave, kedy už bol najvyšší čas zasiahnuť a opraviť ju. Urobili sme jednoduché práce a kaplnku sme opravili len tak provizórne. Bola pekná, ale iba na chvíľu.  Práve  v tom čase, svätý otec Benedikt XVI. navštívil francúzske Marianské pútnické miesto. Ja som na nedeľnej sv. omši vyhlásil, aby si aj veriaci farnosti Brezovica prišli uctiť Lurdskú Pannu Máriu a tak sa spojili so svätým otcom v Lurdoch. Všímal som si, že počas celého nedeľného popoludnia prišiel pekný počet veriacich našej farnosti pokloniť sa Lurdskej Panne Márii. Potom nám táto kaplnka opäť veľmi navlhla a začal sa tvoriť zelený mach. Prešiel nejaký čas a kaplnku sme opravili kvalitnejšie. Teraz je opäť pekná vďaka finančnej a duchovnej podpore mojich veriacich. Lurdská Panna Mária, oroduj za nás!