+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Dňa 8.2.2016 sa konali v roku Božieho milosrdenstva v našej farnosti už druhý krát po piatich rokoch kňazské rekolekcie. Kňazské rekolekcie je pracovné stretnutie kňazov so svojím otcom biskupom. Stretnutie sa začína liturgiou, ktorá je kňazom najvlastnejšia - ako to zdôraznil otec biskup Štefan - teda svätou omšou. Stretnutie je podľa Kódexu kánonického práva pravidelné a to štyri krát do roka. Pravidelne sa stretávame na rekolekciách v pastoračnom centre na Ústi, ale v rámci životného jubilea miestneho farára sa konali vo farnosti Brezovica. Otec biskup prijal naše pozvanie spolu so 68 kňazmi nášho oravského regiónu. Keď sme ako farnosť boli na púti 1. 6. 2015 v mariánskej svätyni na levočskej hore, navštívili sme aj na Spišskej kapitule otca biskupa Štefana a pozvali sme ho na náš odpust. Keďže je pravidelná spoločná účasť našich biskupov nevyhnutná na slovenskej púti slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Nitre, otec biskup prisľúbil, že príde v iný sviatok sv. Cyrila a Metoda ako patrónov Európy. Túto spomienku v liturgickom kalendári máme stanovenú na 14.2. Tento sľub splnil a prišiel medzi nás. Predsedal liturgii sv. omše. Pracovné stretnutie pokračovalo v Teplici. Body stretnutia si môžete prečítať na pozvánke, ktorá je prílohou v tomto článku ako ostatné obrázky. Za dôstojnú prípravu a jej priebeh sa chcem poďakovať mojim farníkom, pani riaditeľke ZŠ, že umožnila deťom - žiakom zúčastniť sa sv. omše, mojim kostolníkom p. Milanovi a p. Evke, môjmu kantorovi Andrejovi, kvetinárke pani Marte, vedúcej potravín pani Jendráškovej, pani Vierke Pakosovej, pani Polomke, predávačke Andrei a študentke Ivanke, vedeniu hotela Teplica, žiakom a aj veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k dôstojnému priebehu týchto kňazských rekolekcií. 

Tak ako iné farnosti našej diecézy, tak aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne na tento deň sa chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytého v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich sa pomodliť a posvätiť. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš žehná, chráni a opatruje moju farnosť.

V rámci farských oznamov som informoval veriacich ohľadom putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux po Slovensku. V blízkom okolí navštívili pozostatky sv. Terézie mesto Trstená a farnosť Krivá na Orave. Odporúčal som veriacich na uctenie si pozostatkov v Trstenej, ale v rámci púte a farskej pastorácie sme si zvolili aj možnosť putovať do rodnej obce bl. sestry Zdenky. Večernú sv. omšu som vo farnosti vynechal a úmysel som odslúžil so svojimi veriacimi na sv. omši o 20:30 hod. v Krivej. Pri sv. omši a pri relikviári som myslel na celú našu farnosť. Bola nádherná atmosféra. Všetko bolo v krivskom kostole dokonale zorganizované. Moje pozvanie na túto púť prijalo 37 veriacich mojej farnosti za čo im ďakujem. Boli tam aj niektorí moji farníci na vlastných autách. Po sv. omši sme si uctili relikvie sv. Terézie a šli sme na autobus. Chcem sa touto cestou poďakovať aj nášmu vodičovi pánovi Žulkovi za obetavosť a ochotu. Bližšie informácie na www.zdenka.sk

Dňa 17. 1. 2016 sa konala v našej farnosti, v kostole sv. Cyrila a Metoda, v rámci farskej pastorácie odborná prednáška k roku Božieho milosrdenstva na tému: "Lukášovo evanjelium, evanjelium milosrdenstva", ktorú si pripravil krajan pochádzajúci z Tvrdošína prof. ThDr. František Trstenský, PhD. Na prednášku som pozval veriacich farnosti v rámci farských oznamov. Toto stretnutie nám sprostredkoval Ing. Peter Ujmiak, za čo mu ďakujem. Prednáška bola plnohodnotná a ukázala nám pohľad na milosrdenstvo z viacerých aspektov našej živej viery. Na nej sa zúčastnilo cez sto veriacich. Po prednáške sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva a dal som veriacim záverečné požehnanie. Nech Duch Svätý nám otvára srdce pre chápanie Kristovho Evanjelia - Božieho slova. Všetkým zúčastneným poslucháčom na tejto prednáške ďakujem, že prijali moje pozvanie.

Môj dobrý priateľ Ľubomír Lužbeťák ma aj tohto roku požiadal o koledy a požehnanie miestnosti brezovickej folklórnej skupiny. S radosťou som prijal toto pozvanie a prišiel som medzi nich. Atmosféra bola výborná a mal som z nej dobrý pocit. Zaspievali sme si pesničku "Vstavajte pastieri" a posvätil som im miestnosť v ktorej sa fyzicky pripravujú aj na naše akcie ako je napr. "Skorušina", alebo "Polnočná." Z kolied obetovali na kostol 50,-€. Nech Všemohúci boh sprevádza túto folklórnu skupinu, aby pôsobila čo najdlhšie v našej farnosti. Členovia ďakujem Vám za všetko.

Každý rok na sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov, mám na farskom úrade aj ja požehnanie domu. Počas ôsmich rokov som pozýval každý rok na koledu farskú radu. Toho roku som chcel zmenu a pozval som si najbližších spolupracovníkov, ktorých dobre poznáte. Potom sme išli na slávnostný obed. Požehnanie bolo obdobné, ako som požehnával v príbytkoch farnosti. 20*G+M+B*16. "Christus mansionem benedicat"

Tak ako každý rok poprosím družstevníkov nášho družstva v Brezovici, tak aj na tento deň mi vyšli v ústrety a skoro ráno nainštalovali malú ohradu s troma ovečkami pred kostolom. Pastierska sv. omša, ktorá bola ráno o 7:00 hod na úsvite musí byť so všetkým čo k tomu patrí. Chlapi z družstva vyslovujem Vám opäť veľké vďaka.

Opäť tak ako každý rok naši siedmaci dostali odo mňa za úlohu pripraviť si jasličkovú pobožnosť. V kostole sv. Cyrila a Metoda predviedli to čo si pripravili a bolo to opäť bravúrne. Jasličková pobožnosť bola nádherná a samozrejme, že bola zvýraznená nosná myšlienka - Narodenie Pána. Neviem čím to je, ale svojich veriacich mám na vianočných akadémiách z roka na rok čoraz viac a viac. Plný kostol tak ako nikdy pred tým. Moji drahý, veľmi pekne Vám ďakujem. Moje pozvanie prijali aj členovia folklórnej skupiny v Brezovici. Tí sú mi verný a sprevádzajú ma pri viacerých akciách. Bez nich si už ani neviem predstaviť vianočnú akadémiu. Veľká vďaka Vám. Na záver vystúpenia som poďakoval všetkým účinkujúcim a všetkým prítomným hosťom a poďakovaním im bol aj búrlivý potlesk. Od deti som dostal vianočný darček, ktorý ma potešil. Bol to obraz sv. Jána Pavla II. Potom som deťom darčeky rozdával ja. Dúfam, že aj ich darčeky potešili.

Keďže deň pred tým som sa venoval mojím deťom, nechcel som zabudnúť ani na mojich veriacich priateľov, starších, dôchodcov, dospelých a mládež - veď aj oni sú moje deti - a preto na tento dátum som tesne pred Vianocami pod kostolom v novo zrekonštruovaných miestnostiach zorganizoval vianočné posedenie pri kapustnici. Nechcel som pred vianočnými sviatkami ostať sám a preto som sa potešil prijatím pozvania na túto akciu. Bola úspešná a preto všetkým mojim pozvaným hosťom chcem poďakovať za účasť na tejto agapé. Prišlo cez sto veriacich a ja som mal z toho veľkú radosť. Mám túžbu to zopakovať aj na sklonku tohto kalendárneho roka pred Vianocami. Nemohol som sa však všetkým venovať, lebo moji hostia prichádzali a odchádzali, takže bolo ťažké registrovať všetkých. Prajem si, aby takýchto akcií cez tento nový kalendárny rok bolo viac. Bože, pri všetkých našich stretnutiach buď naším hosťom.

V nedeľných oznamoch som vyhlásil deťom oznam, že sa s nimi chcem stretnúť pri stromčeku v pastoračnej miestnosti pod kostolom a to v utorok 22. decembra. Okolo tridsať detí moje pozvanie prijalo a prišli. So sebou si doniesli aj vianočné ozdoby na stromček, ktorý pekne ozdobili. Patrícia im dala informácie o koledovaní Dobrej noviny, zaspievali si - teda nacvičovali kolednícke pesničky, pozreli sme si rozprávku o šípovej Ruženke a pomodlili sme sa v kruhu tri desiatky sv. Ruženca; a to jeden za Lucku Lužbeťákovú, druhy za Martinka Kaníka a tretí za naše spoločenstvo, ktoré sme vytvorili. Opäť som na chvíľu pri týchto deťoch omladol. Popriali sme si pekné a požehnané sviatky a šli sme domov. Dobrotivý Pán Boh, nech sprevádza deti mojej farnosti.

Opäť mi leží na srdci estetika a pekná vizualizácia niečoho čo môže potešiť oko človeka. Tohto roku sme odvodnili druhú časť kostola sv. Cyrila a Metoda. Takže kostol máme už kompletne odvodnený. Po tejto práci sme pokračovali s dokončením okolia kaplnky Božieho hrobu pri kostole. Naplnili sa mi predstavy z pred niekoľkých rokov, ako by asi mala vyzerať východná časť kostola sv. Cyrila a Metoda. Teší ma, že dielo sme dokončili a podarilo sa nám to. Po finančnej stránke sme boli ako vždy sebestačný za čo chcem poďakovať svojím veriacim. Vždy keď som potreboval ich pomoc, tak prišli. Našli si voľný čas a pomohli. Pomohli aj finančne, za čo im chcem tiež touto cestou poďakovať. Bez tejto pomoci by nebolo možné realizovať tieto práce. Osadili sme novú dlažbu, nové zábradlie a upravili sme okolie kostola peknou skalkou. Nech Pán Boh požehná toto dielo a všetkých tých, ktorí si našli čas na toto dielo, alebo finančne prispeli. Vyslovujem veľké ďakujem.

Svätý otec František vyhlásil k 8.decembru na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie otvorenie mimoriadneho roku Božieho Milosrdenstva. Otcovia biskupi nás vyzývajú k aktivite a k hlbšiemu prežívaniu roku Božieho milosrdenstva vo svojich diecézach. Aj náš otec biskup mons. ThDr. Štefan Sečka nás vyzýva k upriameniu sa na Milosrdenstvo Ježiša prúdiace z jeho srdca - nekonečnej lásky. Stanovil aj kostoly v ktorých bude možné získať plnomocné odpustky. Pozrieť si ich môžete na webovej stránke www.kapitula.sk. Aj naša farnosť využila príležitosť otvorenia Brány milosrdenstva v Trstenej a objednaným autobusom a vlastnými autami sme prijali pozvanie zúčastniť sa tohto slávnostného otvorenia brány. Túto duchovnú akciu sme pripravili kňazi nášho dekanátu spolu s našim dekanom ThDr. Jánom Marhevkom na dekanských rekolekciách. Pri tejto slávnostnej sv. omši sme kňazi dekanátu celebrovali sv. omšu za účasti veriacich nášho dekanátu. Touto cestou sa chcem poďakovať mojím veriacim za aktívnu účasť na tejto slávnosti. Prijali Ste moje pozvanie a prišli na slávnosť. Potešilo ma, keď pri konštatovaní bolo povedané, že najviac na túto slávnosť prišli práve z Brezovice. Pre nekonečné Božie milosrdenstvo buď s nami i s celým svetom. Samozrejme, že kňazi pripravujeme aj ďalšie aktivity ohľadom roku Božieho milosrdenstva, ale o tom Vás budem ako farár informovať priebežne.