+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Dňa 10.2.2014 som uviedol do služby nového kostolníka pána Tomáša Hucíka. Predchádzajúci pán kostolník Peter Števaňák bol kostolníkom v tejto obetavej službe úctyhodných 33.rokov. Sám na vlastnú žiadosť - a to pre pekne vysoký vek 78 rokov a pre zdravotné problémy - túto obetavú službu zanechal. Chcem sa mu aj takýmto elektronickým spôsobom poďakovať za jeho skutočne obetavú lásku. Túto službu chcel zanechať už na začiatku minulého roku 2013, ale nemohli sme za neho nájsť takúto náhradu, ktorá by sa mu podobala v obetavosti. Takže ešte celý rok s väčšou náročnosťou vykonával túto službu kostolníka. Trvalo mi to dlho, kým som prehovoril nového kandidáta na kostolníka pre túto službu. Až nakoniec po dlhých sedeniach sa vyjadril, že túto úlohu prevezme. Keď som to predniesol farnosti v nedeľných oznamoch, všetci s týmto mojím návrhom súhlasili. Chcem mu popriať ako farár tejto farnosti veľa síl, trpezlivosti a lásky, aby úlohu, ktorú mu zverila farnosť svojím súhlasom, s Božími milosťami obetavo zvládal.

Dňa 22.1.2014 sme mali v našom farskom kostole sv. Cyrila a Metóda celodennú poklonu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Adorovali sme pred eucharistickým Kristom a každý z nás individuálne prosil Boha a ďakoval mu za prejavené dary. Učasť na celodennej poklone bola vysoká. Naša farnosť prežíva naplno prítomnosť Božích milosti a zo srdca Bohu aj za ne ďakuje. Buď pochválená a zvelebená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, od toho času až naveky. Amen.

 

Hoci s oneskorením, ale predsa sa opäť prihováram k Vám moji drahí veriaci. Hoci reálne udalosti adventu 2013 sú už dávno za nami, predsa chcem dať nejaké príspevky na našu farskú webovú stránku. Aj tento adventný čas bol pre mňa povzbudzujúci. Tak ako každý rok - a to už po siedmy advent - tak aj v adventnom čase 2013 deti našej farnosti boli veľmi aktívne, keď každý deň vstávali skoro ráno na sv. omšu, ktorá začínala o 6.00 hod. Je to úžasné, keď spolu s kňazom je pri oltári okolo sto detí a to zavčas rána. Samozrejme, že aj v tieto posledné Vianoce boli za to odmenené.

Na HRF som predniesol požiadavku na renováciu farského oplotenia okolo farskej budovy. HRF to schválila a o tom sme informovali nášho otca biskupa mons. Štefana Sečku. Ten nám dal súhlas a mohli sme začať s realizáciou oplotenia. Pomáhali chapi, ale aj ženy. Boli to dobrovoľníci a dôchodci našej farnosti. Prišli pomôcť s rekonštrukciou a osadením nového oplotenia. Veľa nerozprávali, ale pracovali. Touto cestou sa im chcem poďakovať za ich vynaloženú námahu a starostlivosť o farský majetok. Vyprosujem im hojné požehnanie a milosti od Všemohúceho Boha.

Sv. Mikuláš prišiel aj do našej dedinky Brezovica a navštívil našu farnosť. V kostole ho po sv. omši čakali s radosťou rozjarené detské tváre. Porozprával nám odkiaľ prišiel a doniesol naším deťom balíčky plné sladkosti. Dá sa povedať, že bol veľmi štedrý. O sv. Mikulášovi vieme, že bol aj štedrý a k tejto jeho štedrosti sa viažu mnohé legendy. Napríklad o obdarovaní dcér, ktoré nemali na vydaj. Ďakujeme sv. Mikulášovi za to že nás navštívil. Sv. Mikuláš, oroduj za nás.

Na  stretnutí Pastoračnej rady farnosti som ako správca tejto farnosti, navrhol kúpiť a osadiť sochu Jána Pavla II. v priestoroch farskej záhrady. Samozrejme, toto rozhodnutie malo byť schválenie PRF na HRF, kde o tom ďalej rozhodli jej členovia. Táto socha sa mi zapáčila na nádvorí jednej firmy v Poľsku pri kúpe mramorovej podlahy do kaplnky Božieho hrobu v našom kostole. Bolo to asi pred troma rokmi. Do uší sa nám dostalo, že bl. Ján Pavol II. bude svätorečený 27. 4.2014 a preto bolo vhodné sochu včas zabezpečiť. Našiel sa aj darca, ktorý sochu zaplatil. Chce ostať v anonymite. Vyjadrujem darkyni s úctou úprimné Pán Boh zaplať a nech ju Všemohúci sprevádza na všetkých jej životných cestách. Bl. Ján Pavol II., oroduj za nás!

Dňa 23.11.2013 do našej farnosti zavítal komorný spevácky zbor Cantica, Collegium musicum pod vedením dirigenta Doc. Štefana Sedlického. Ich spevácky výkon nás, hŕstku brezovičanov, ohromil. Zazneli diela P.I. Čajkovského a iných známych autorov.V staroslovienčine zaznel v podaní vynikajúceho výkonu Otčenáš. Týmto speváckym zborom naša farnosť zakončila Jubilejný rok viery sv. Cyrila a Metóda. Náš pán farár poďakoval tomuto zboru a aj všetkým prítomným, ktorí mali vo veľkej úcte a vďačnosti tento požehnaný rok viery.

Dňa 15.11.2013 do našej farnosti zavítala socha fatimskej Panny Márie. Je to pre nás veľká milosť, pretože jednak sa zvláštnym spôsobom k tejto Panne Márii Fatimskej môžme utiekať a jednak je to socha z celoslovenského večeradla, kde sa rozdávajú milosti mariánskym ctiteľom. V dekanáte sme boli oslovení prijať túto sochu do svojich farnosti. Prihlásili sme sa štyria kňazi, ktorí máme záujem o túto ponuku. Keďže sme ešte v Roku Viery a v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metóda, považoval som za dôležite túto sochu P.M. prijať do farnosti. Každý deň pred sv. omšou máme jeden desiatok ruženca a v sobotu 23. 11. bude večeradlo spojené s fatimskou sobotou. Panna Mária fatimská, oroduj za našu farnosť.

Dňa 3. 11. 2013 som uviedol do služby mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania Pavla Šuhaja. Keďže naša farnosť si túto službu vyžaduje zvlášť vo veľkonočnom, vianočnom, odpustovom a dušičkovom období, bolo potrebné požiadať otca biskupa o toto dovolenie. Pavol Šuhaj, ako môj farník spadá do mojej farskej iurisdikcie a je zodpovedným veriacim. Žije v peknom manželskom zväzku a spolu s manželkou vychovávajú dvoch synov Michala a Pavla, ktorí aj miništrujú. Okrem tohto rozdavateľa máme aj Martina Kaníka, ktorý tak isto dekrétom otca biskupa rozdáva sv. prijímanie. Pomáhajú našej farnosti aj sestričky, ktoré však nemajú dekrét, pretože nespadajú do mojej farskej iurisdikcie. Ale aj im ďakujem za túto službu.

Slávnosť Všetkých svätých je dôležitý sviatok pri ktorom si spomíname na tých, ktorí už získali veniec slávy. Oni majú byť naším vzorom na ceste do večnosti. Pamiatka na všetkých verných zosnulých ma byť duchovnou posilou pre duše, ktoré sú v stave očisťovania. Táto farnosť si to uvedomuje a preto aj dôstojne k tomu pristupuje. Chcem sa poďakovať mojím farníkom, ktorí splnili podmienky k získaniu odpustkov za duše v očistci. K sv. spovedi pristúpilo 440 penitentov. Dlhé rady na sv. prijímanie, modlitby na úmysel sv. otca, stav posväcujúcej milosti a návšteva cintorína je pre túto farnosť samozrejmosťou. Odpočinutie večné daj dušiam ó Pane a svetlo večné nech im svieti.


Dňa 18.10.2013 sme si spoločne na sv. omši aj po nej spomenuli na tých, ktorí si už na dôchodku užívajú svoj zaslúžený odpočinok. Pán farár Verianus pripravil spolu s deťmi a detským spevokolom malú akadémiu na ktorej rozdal darčeky všetkým prítomným dôchodcom. Boli to obrázky, na ktorých bol sv. otec František a sv. František. Obidvaja držia v náruči bieleho holuba a k tomu bol pribalený malý ruženček s desiatimi zrniečkami, na ktoróm sa maju vyhradne modliť za toho kňaza, ktorý pôsobí momentálne vo farnosti Brezovica. Tieto darčeky kúpil  v bazilike sv. Františka keď bol na púti so svojimi veriacimi v Assisi. Dobrotivý a všemohúci Bože, sprevádzaj svojou nekonečnou láskou mojich veriacich, ktorí sa v pokročilom veku venujú svojím vnúčatám a pomáhajú im hľadať Teba nekonečne Dobro. Skrze Krista nášho Pána.

Kde ho oslovil Boh: „František, oprav moju Cirkev.“
Odtiaľ sme sa presunuli do prímorského mesta Nettuno a navštívili sme baziliku Márie Goretti, ktorá sa nachádza pri pobreží Stredozemného mora a rodný dom Márie Goretti. Tu nás milo prekvapili rehoľné setry. Hoci už bolo neskoro večer a bolo zatvorené, ochotne otvorili bránu a umožnili nám navštíviť jej rodný dom, kde bola dobodaná svojim vrahom.
V stredu 2. októbra sme absolvovali audienciu u sv. Otca na Vatikánskom námestí. Bol to úžasný zážitok a duchovné posilnenie vidieť sv. Otca v skutočnosti, z ktorého vyžaruje charizma pokoja a pokory.
Spoznávanie Ríma pokračovalo obhliadkou Baziliky sv. Petra, ktorá stojí od čias prvých kresťanov s až k nebu sa vypínajúcou Michelangelovou kupolou, pápežských hrobiek a ďalších pútnických pamiatok Ríma ako Anjelský hrad, kde socha anjela na hradbách pripomína zázrak vypočutých modlitieb za ukončenie moru v Ríme, námestie umelcov Piaza Navona, Panteon z čias starého Ríma z roku 27 pred Kristom, ktorý je jediný neporušený pamätník klasickej architektúry na území Ríma a nádherná Fontána Di Trevi.
Naša pútnická cesta ďalší deň pokračovala návštevou Baziliky Panny Márie Snežnej, Baziliky sv. Pavla, najmladšou rímskou bazilikou, ktorá je postavená priamo nad hrobom sv. Pavla. Umiestnené sú v nej portréty všetkých pápežov, ktorí ukončili pontifikát na pápežskom stolci do dnešných čias.
Nasledujúcou vzácnou pamiatkou, ktorá bola cieľom našej pútnickej cesty je Bazilika sv. Klimenta. V jej podzemí sa nachádza hrobka sv. Cyrila. Tu sme sa duchovne spojili s našou farnosťou a modlitbou sme prosili o požehnanie našej farnosti. Pomodlili sme sa na úmysel a za sv. otca Františka, aby sme mohli získať plno mocné odpustky.
Obhliadli sme aj rímske Koloseum a poslednou zastávkou bola najstaršia - Lateránska Bazilika – matka všetkých kresťanov a kostolov. Našu púť sme ukončili modlitbami na Svätých schodoch.
Domov sme sa vrátili obohatení duchom a posilnení vo viere.
Veriaca z Brezovice.