+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Na Slovensku opäť vstupujeme do náročného obdobia sprísnených opatrení. Biblista a dekan v Kežmarku vsdp. František Trstenský pripravil Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci (v prílohe). Ide o štyri krátke pobožnosti na štyri adventné nedele, počas ktorých si rodina zapáli sviečku na svojom adventnom venci. Táto pobožnosť môže pekným spôsobom obohatiť spoločnú modlitbu rodiny v adventnom období. Odporúčam do pozornosti. Príloha - Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

V nedeľu, 22.08.2021, sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Svätú omšu celebrovali kňazi z Brezovice  Vdp. Jaroslav Barta, Vdp. Stanislav Kaník a homíliu predniesol františkán z Trstenej, páter Peter Pružina, OFM. Na záver sa všetkým krátko prihovoril pán starosta z Brezovice Marián Ujmiak. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. 

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravujú každý rok tábor pre miništrantov našej diecézy. Z jednotlivých farnosti sa do tábora môžu prihlásiť dvaja miništranti.
Tento rok sa tohto tábora zúčastnili aj dvaja miništranti našej farnosti, spolu s našim s bohoslovcom Jakubom. Tento rok sa miništrantský tábor niesol v duchu blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý o Eucharistii povedal, že je „diaľnicou do neba“. Tieto nádherné slová sprevádzali miništrantov Spišskej diecézy po celý týždeň.
Súčasťou tábora bola každodenná služba pri oltári, večerné adorácie, modlitba sv. ruženca, či liturgické okienka. Okrem toho mali bohoslovci pre miništrantov pripravené rôzne súťaže, futbalové zápasy a výlety do okolia Spišského hradu a Popradského plesa. Miništranti mohli spoznať život bohoslovcov v kňazskom seminári a nájsť si nových kamarátov z rôznych farností našej diecézy. Sv. Dominik Savio a sv. Tarzícius, orodujte za našich miništrantov.

13. júna 2021 prijalo v našej farnosti Prvé sväté prijímanie 10 dievčat a štyria chlapci. Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole, tak ako nám to umožňovala pandemická situácia.
Témou tohtoročnej slávnosti a výzdoby bola myšlienka: „Zvon a srdce na pravom mieste“. Zvon bez kovového srdca zvoniť nebude. Musí by umiestnené na správnom mieste. Aj človek potrebuje dobré srdce, srdce na správnom mieste, aby jeho život prinášal radosť ľuďom a aby bol oslavou Boha. Svätá spoveď a sv. prijímanie nám pomáhajú, aby naše srdce bolo zdravé, aby bolo na správnom mieste a aby bol dobrý aj náš život.
Keď bude naše srdce na správnom mieste a bude dobré, náš život bude krásne zvoniť, ľuďom na radosť a Bohu na slávu. Nech nám zvony pripomínajú, že sa musíme starať o svoje srdcia, aby nám ich Pán pomáha premieňať.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené a aktívne sa zapájali čítaním Božieho slova a spevom. Rozprávali sme si o dare Eucharistie, viere a radosti.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Martinke, Evke, Dominike a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Na pamiatku dostali deti mosadzný zvonček.
O mesiac neskôr, 10. júla 2021 sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale.
Fotografie: Sestrenek

Ďakovný list rektora kňazského seminára na Nedeľu Dobrého pastiera (pre tlač nájdete Ďakovný list tu)

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!
Slávime Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Pán Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier“, napriek tomu ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a dal nám nádej Božích detí, že v jeho mene môžeme byť spasení. O týchto výrokoch

Čítať ďalej: Ďakovný list rektora kňazského seminára

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa s nami duchovne spojili v modlitbe cez priame prenosy Veľkonočných obradov z nášho kostola. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky.

"My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi. História poskytuje nemálo príkladov, keď sa sčítania stali obeťou politických záujmov, ktorým realita nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby manipulácie nepatria len do minulosti.
Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu neprihlásili, je nielen prejavom intolerancie voči náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale aj zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania. Ak takúto iniciatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby, ako bolo možné vnímať v uplynulých týždňoch, je to zvláštne: ak sa však ukáže, že s tým prichádza aj jedna z vládnych strán, ba využíva na tento účel silu médií, smeruje to k popretiu zmyslu samotného sčítania.

Čítať ďalej: Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva

Drahí bratia a sestry, 

obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." (Príhovor diplomatickému zboru, 8.2.2021)

Čítať ďalej: Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

  Pf0t. Č.: 75/2021

Bratislava, 16. februára 2021

Vážený pán predseda vlády
Vážená pani ministerka
Vážený pán minister

obraciame sa na Vás v situácii, ktorá je pre Slovensko  náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením Covid-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie. Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach - nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári, či pomocníci. Vieme preto "z prvej ruky” o vážnosti situácie. Napokon aj žiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri pohreboch, sa stal našou každodennou skúsenosťou.
Zároveň Vám však chceme povedať aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na nás obracia čoraz viac veriacich. Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nich vždy boli zdrojom povzbudenia, sily a vnútornej rovnováhy. Teraz sú však mesiace bez sviatostí, a nemajú legitímny spôsob ako ich prijať. To prehlbuje utrpenie, ktoré priniesla pandémia. Úzkosti a konflikty, ktoré mnohí dokázali tlmiť vďaka sviatostiam, nadobúdajú na sile. Dokonca psychológovia, ktorých naši duchovní svojou službou odbremeňovali, teraz hovoria o veľkom tlaku nových prípadov.

Čítať ďalej: List katolíckych biskupov premierovi

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Logo Konferencie biskupov Slovenska     Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.
Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným historickým dňom, akým bol deň, v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný medzník v usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej ČeskoSlovenskej republiky. V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej Slovenskej cirkevnej provincie (1977).
Dôvera vložená do nových biskupov bola v nasledujúcich rokoch v celom rozsahu naplnená. Stali sa nielen správcami, ale predovšetkým otcami zvereného ľudu. Ich plné nasadenie za dobro veriacich bolo cítiť v mnohých oblastiach života, no najmä v duchovnej oblasti. Očividne nastala obroda náboženského života. Nevídaný rozmach dosiahlo – okrem iného – misijné hnutie, keď sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v podpore misií. Budovanie duchovných i hmotných hodnôt prinieslo bohaté ovocie. Už po uplynutí niekoľkých rokov a z mnohých ďalších žila Cirkev nasledujúce desaťročia, ba žije až doteraz. Ich náboženské úsilie bolo, žiaľ, najmä u Božieho služobníka Jána Vojtaššáka poznačené neprajnosťou zo strany nastupujúceho ateistického režimu, nespravodlivým súdom a dlhým väznením.

Čítať ďalej: Pastiersky list

Pamätný deň biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka – 13. február 2021


  

 Aj počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13. februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka, verného, starostlivého a dobrého pastiera Božieho ľudu ochotného dať život za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační za jeho život pokory a modlitby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux o 10:30 hod. 
Keďže ešte stále platia prísne protipandemické opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samotu v karanténe. Vytvorme duchovné spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme aj za nového diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske a dobrote daroval takého biskupa, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. 
Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy.

Protiepidemické opatrenia na Slovensku, ktoré sa týkajú zákazu bohoslužieb patria medzi najprísnejšie v Európe. Aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb a prísne obmedzenia pri vysluhovaní krstu, sobáša a pohrebu, na ktorých môže byť maximálne 6 účastníkov vrátane kňaza. Ďakujem a podporujem Alianciu za rodinu, ktorá organizuje petíciu s názvom: Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!
Text petície:
Vážený pán premiér,
pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporujeme. Aj mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné.
Dovoľte, aby sme vyzvali touto petíciou vládu Slovenskej republiky, aby už nikdy nerozhodla o absolútnom zákaze bohoslužieb a spovedí pre veriacich.
K absolútnemu zákazu bohoslužieb a spovedí pre veriacich v súčasnosti nepristúpili vyspelé krajiny Európy (napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Česko a Poľsko), hoci sú v podobnej ťažkej situácii. Vo viacerých krajinách (Francúzsko, Nemecko, USA) boli absolútne zákazy bohoslužieb pre veriacich zrušené ústavnými súdmi a autoritami ako neústavné zásahy do slobody vierovyznania.
V Anglicku bezpečnosť cirkví potvrdila organizácia Public Health England (PHE) vo svojich súčasných odporúčaniach vláde. Verejne uznáva výsledok veľkého úsilia vynaloženého mnohými ľuďmi pri implementácii postupov nariadených PHE, a tým pri vytváraní potrebných podmienok v kostoloch na ich bezpečné použitie.
Na Slovensku je táto situácia podobná. Cirkvi prijali všetky potrebné opatrenia a vďaka osobitnej povahe zabezpečili, že kostoly sa nestali vo významnom meradle nebezpečnými ohniskami šírenia epidémie. Opatrenia štátu ohľadom obmedzenia počtu veriacich boli veľmi prísne počas celého dlhého obdobia a preto následný absolútny zákaz verejného slávenia bohoslužieb nepriniesol žiadne merateľné zlepšenie epidemiologickej situácie. Cirkvi pristúpili aj mimo lockdownu k tomu, že nevyžadujú povinnú účasť veriacich na bohoslužbách a vyzývajú ohrozené skupiny, aby sa chránili.
Vláda, ktorá si ctí náboženskú slobodu a má úctu pred kresťanskou vierou, sa musí vyhýbať činom, ktoré by znižovali hodnotu bohoslužieb alebo zakazovali duchovnú službu odpúšťania hriechov v svätej spovedi. V čase ohrozenia pozemského života je prístup k sviatostiam mimoriadne dôležitý. V čase, keď sa môže športovať, stretnúť sa pri nákupoch potravín, v čase, keď sa zabezpečuje, aby sa ďalej vyrábali drahé autá a zhromažďovali tisíce ľudí v podnikoch, sa dá zákaz verejných bohoslužieb a osobných spovedí vysvetliť iba tým, že hodnota práce, peňazí, športu či jedla je vyššia ako služba Bohu a čistota duše.
Služba Bohu je prvoradá a najdôležitejšia úloha v živote každého človeka. Starosť o večný život je dôležitejšia ako starosť o časný život. Hygienické opatrenia sú dôležité a rešpektujeme ich, ale nemôžu ísť proti našej základnej ľudskej úlohe, ktorú máme tu na zemi. Boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu, chválili ho a tak spasili svoju dušu.
Vážený pán premiér, považujeme za dôležité, priam za nevyhnutné, aby všetci predstavitelia štátu, bez ohľadu na svoj svetonázor, ukazovali svojimi rozhodnutiami, že majú v úcte ústavné právo občanov vyznávať svoju vieru v Boha a uctievať Ho ako spoločenstvo.
Signatári: Anton Chromík, Juraj Šust, Peter Beňa, Stanislav Gunčaga, Martina Bednáriková, Andrej Ralbovský, Michal Čop, Patrik Daniška, Robert Mátéffy, Ján Mačutek, Tomáš Kováčik.

Stav niektorých krajín k 21.1.2021
Rakúsko: Verejné bohoslužby sa nekonajú, biskupi vyšli v ústrety príslušnej žiadosti vlády bez toho, že by bolo vydané záväzné rozhodnutie štátnych orgánov. Na neverejných bohoslužbách sa podľa rozhodnutia biskupov môže zúčastniť maximálne 10 osôb vrátane celebranta.
V Rakúsku zatiaľ stále platí lockdown, presné pravidlá lockdownu určuje nariadenie ministra zdravotníctva o mimoriadnych opatreniach proti šíreniu COVIDu 19. Podľa tohto nariadenia platí individuálna návšteva miesta náboženského kultu ako jeden z legitímnych dôvodov pre opustenie obydlia. Nariadenie takisto stanovuje, že pravidlá v ňom obsiahnuté sa nevzťahujú na náboženské podujatia.
Nemecko: Verejné bohoslužby sa konajú, treba pri nich však rešpektovať hygienické pravidlá (rúška, odstup) vydávané jednotlivými spolkovými krajinami.
Francúzsko: Verejné bohoslužby sa konajú, platí povinný odstup medzi osobami 2 metre.
Veľká Británia: Verejné bohoslužby sa konajú, platí povinný odstup medzi osobami 2 metra a ďalšie obmedzenia ako napr. obmedzenie spevu a združovania po omši
Česko: Verejné bohoslužby sa konajú 10% kapacity miest na sedenie, plus ďalšie pravidlá: rúška, obmedzenie hromadného spevu a pod.
Poľsko: Verejné bohoslužby sa konajú 1 osoba na 15 metrov štvorcových, minimálne 1,5 metra vzdialenosť medzi ľuďmi.

Petíciu môžete podporiť na stránke: https://www.podpisem.sk/petition/absolutny-zakaz-bohosluzieb-a-spovedania-na-slovensko-nepatri/

31.12.2020 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Dobrú novinu, z ktorej budú podporené projekty vytvárajúce podmienky na dôstojný život v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Kamerune. Spolu sme vyzbierali 1750,- €. Peniaze som poslal na účet Dobrej noviny. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.
Betlehem a stromčeky v bočnej kaplnke sú vyzdobené prácami detí našej farnosti. Ide o zvieratká, ktoré deti vytvorili v rámci sv. omší pre detí a mládež a cyklu príhovorov o zvieratkách v Božom slove.

Milí farníci a ľudia dobrej vôle. Na začiatku Nového roka by som vám chcel zavinšovať slovami Írskeho novoročného priania:

Aby si zostal ušetrený každého utrpenia – to ti neprajem,
ani to, aby tvoja ďalšia cesta bola sama ruža
ani to, aby po tvojej tvári nestiekla žiadna slza,
ani to, aby si nezakúsil žiadnu bolesť.

Veď slzy očisťujú srdce,
utrpenie zušľachťuje,
bolesť a úzkosť ťa uvedú
do spoločenstva s Máriou a Dieťaťom
a ich úsmev ťa naplní dôverou a útechou.

Moje prianie tebe znie asi takto:
kiež by si bol vďačný za dobré veci svojho života,
- aby si statočne obstál v skúške,
keď tvrdo spočinie kríž na tvojich ramenách,

- aby Božie dary v tebe rástli
a celý rok ti pomáhali vnášať radosť a silu
do duší tých, ku ktorým ťa spája láska,

- aby si vždy mal priateľa, ktorý je opravdivý
a je hoden tvojho priateľstva, ktorý ti dodá
dôvery, keď ti sily slabnú a nedostáva sa ti svetla,

- aby si vytrval vždy v búrkach a dosiahol tak výšin,

- aby v radosti i bolesti sprevádzal ťa stále
láskyplný úsmev vteleného Slova
a aby ťa s Pánom spájala vždy vrúcna láska,
ako si to on praje –
kvôli tebe!

Od 01.01. do 24.01.2021 sú pozastavené verejné bohoslužby

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31.12.2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 01.01.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 01.01. až do 24.01.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.